Rabu, 28 November 2012

UTS 1 BHS JAWA TAHUN 2011-2012ULANGAN TENGAH SEMESTER SATU
SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2012-2013

Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa
                                    Kelas                  : VII (Tujuh)
                                    Hari, Tanggal       : Sabtu, 29 September 2012
                                    Waktu                 : 07.30 – 09.00 (90 menit)

I.    Piliha Ganda!


1.   Tembung kang tegese padha karo gugur gunung yaiku ….
a.  rondha                          c. kasriprahan
b.  kenduri                          d. gotong royong
 2.   Penghargaan tumrap resike sawijining wilayah diarani ….
       a. piala                             c. adipura
       b.  adicitra                          d. piagam
 3.  Nglakoni urip kanthi sulistyo
Tembung sulistyo duweni teges ….
      a.   becik                             c. temen
      b.   sabar                            d. tentrem
 4.  Ing ngisor iki kalebu acara adat tradisi, kajaba ….
      a.   sedhekah laut                c. lelayu
      b.   selapanan                      d. tedhak siti
 5.  Mula, urip gotong royong kang pinatri ing telenging nala, tindakna ywa nganti kepeksa. Tembung nala, dasaname
  1. Ludira, rah                    c. Ati, wardaya, kalbu
  2. Angga, badan, salita       d. netra, paningal, soca
6.   Sepi ing pamrih rame ing gawe, nduweni teges ….
a.  sakabehing gegayuhan mbutuhake wragad
b.  nyambut gawe kanthi mempeng lan ora ngarep-arep sembulih
c.  nyambut gawe mempeng dikantheni pamrih supaya katekan sedyane
d.  nyambut gawe mempeng kanthi pamrih bisaa oleh pituwas kang gede
 7.  Kang bisa disumbangake ana ing gotong royong kaya ing ngisor iki, kajaba ….
      a.   dhuwit                         c. semangat
      b.   tenaga                        d. panganan lan inuman
 8.  Sing dikarepake gotong royong yaiku nyambut gawe….
      a.   bebarengan tanpa opahan
      b.   bebarengan ing lingkungan papan dununge
      c.    bebarengan kanthi oleh opah kang murwat
      d.   ngresiki dalan, gawe kreteg lan sapunanggalane
 9.  Sing dikarepake yen maca geguritan kudu kanthi patrap utawa sikap, obahing awak lan pasemon (rai)yaiku ….
      a.   wirama                         c. wirata
      b.   wirasa                           d. wiraga
10.  Tembung  kang tegese meh padha karo gotong royong, kaya ing ngisor iki, kajaba ….
a.   reresik dalan              c. kerja bakti
      b.   gugur gunung             d. usung-usung lumbung
11.  Pak tani padha nandhur palawija. Kang kalebu tanduran palawija antarane ….
      a.   kates, jagung, dhele, jipang
      b.   tomat, lombok, dhele, jagung
      c.    jagung, tela pendhem, pare, jipang
      d.   dhele, jagung, tela pendhem, gambas
12.  Tiyang ingkang saged kasebat dewasa inggih menika tiyang ingkang ….
      a.   saged milih pundi ingkang sae lan pundi
ingkang boten sae
      b.   boten saged njagi anggenipun kekancan
      c.    srawungipun milih-milih
      d.   bebas pasrawungipun
13.  Bocah kuwi bareng ngerti yen salah banjur cep klakep kaya ….
      a.   mbathok mengkurep      c. sela brakhithi
      b.   orong-orong kepidhak    d. bumi karo langit
14.  Kutha Jogja yen mangsa udan yen awan panas banget, nanging yen wengi ademe ….
      a.   kaya watu                     c. kaya ndaru
      b.   kaya es                         d. nglaler mencok
15.  Kiwakna pepulih nduweni teges ….
      a.   ora ngarep-arep opah
      b.   salah sawijining pilihan
      c.    pilihan kang ana ing sisih kiwa
      d.   ora ngarep-arep pilihan kang kapilih
16.  Aja seneng yen den alem, aja sengit yen den cacat. Tegese sengit yaiku ….
      a.   nesu                             c. sedih
      b.   ngopeni                         d. ngguyu

Wacan 1
Para murid wis nyawiske arit sapu
Gathul pacul seblak
Kinarya aresik-resik
Kanggo mahargya pengetan kamardikan

17.  Tujuane para murid padha resik-resik manut tembang ing dhuwur yaiku kanggo ....
      a.   mengeti dina kamardikan
      b.   memetri dina kamardikan
c.    mahargya dina kamardikan
d.   ngramekake dina kamardikan
18.  Tembang ing ndhuwur kang nduweni guru wilangan 12 mapan ing larik ....
      a.   1 lan 2              c. 2 lan 3
      b.   1 lan 4              d. 2 lan 4
19.  Dawuhe guru marang para siswa yaiku para siswa didhawuhi ….
      a.   nyambut gawe               c. Nggawa piranti
      b.   sregep sinau                  d. reresik dalan
20.  Nata meja lawan kursi
Jubin resik kelas kinclong gilar-gilar
Tembung gilar-gilar, nduweni teges  ….
      a.   padhang jingglang          c. resik lan sehat
      b.   katon resik lan padhang  d. resik banget
21.  Budhe wingi kagungan kersa, kabeh ngrewangi kanthi lila legawa. Tegese lila legawa yaiku ….
      a.   iklas                              c. pituwas
      b.   thukul                           d. wiwitan
 22.Bapak menawi tumut kerja bakti mboten nate menggalih pepulih. Tegese pepulih yaiku ….
      a.   iklas                              c. pituwas
      b.   thukul                           d. wiwitan
23.  Aja pating slebar nyenyepet netra
      Mundhak dadi susuhing lelara
      Dasanamane tembung netra, yaiku ....
a.   karna, talingan, paningal
      b.   mustaka, mripat, rikma
      c.    mripat, soca, paningal
      d.   wadana, suryawan
24.  Kakak klasku jenenge Mbak Tata, ayune kaya ….
      a.   mbayu mili                    c. padmasari
      b.   dewi ratih                      d. kamajaya
25.  Upacara ruwatan bocah sukerta limrahipun ngangge nanggap ringgit kanthi lampahan ….
      a.   Bharatayuda                  c. Murwakala
      b.   Betharakala                   d. Dewi Sri
26.  Nindakake gotong-royong iku kudu dikantheni ati sing ….
      a.   lila legawa                     c. ulat padhang
      b.   kepeksa                                    d. kebak ing pamrih
27.  Rukun agawe santosa, nduweni teges ….
      a.   manawa urip rukun bakal mahanani kekuwatan
      b.   kekuwatan iku kudu dikantheni urip sing rukun
c.    karukunan lan kekuwatan bakal nuwuhake katentreman
d.   katentreman lan karukunan iku ndadekake masyarakat urip mulya
28.  Sregep memaca iku papan pangasahing pikiran, papan tuking kawruh. Sregep maca kuwi tegese ….
      a.   kacukupan                     c. sumber redhana
      b.   pinter maca                   d. sumbere kawruh
29.  Kang dadi dasar wong-wong gelem nindakake gugur gunung yaiku ....
      a.   iklas                              c. kapeksa
      b.   sak perlune                   d. urip bebrayan
30.  Gugur gunung iku mujudake pengamalan Pancasila kang kaping ….
      a.   Siji                                c. Telu
      b.   Loro                              d. Papat
31.  Gugur gunung pinangka salah sawijining tradhisi leluhur ing sajroning urip bebrayan. Tembung tradhisi nduweni teges ….
      a. kuna                               c. turun temurun
      b. lawas                              d. tinggalan
32.  kudulil<g><t`><r><y`>, menawi ditulis latin yaiku ….
      a.   kudu lila gotong royong
      b.   Kudu lila lan legawa
      c.    gotong royong kudu lila
      d.   gotong royong kudu legawa
33.  kembang-kembang terong
Mbang terong megare sore
Ayo gotong royong
Gotong royong nyambut gawe
Rumapakan iki kalebu ….
      a.   parikan                         c. cangkriman
      b.   geguritan                       d. wangsalan
34.  Maca geguritan kudu nggatekake wirama, tegese ….
a.   munggah mudhune swara
      b.   dawa cendhake tetembungan
c.    gedhe cilike ukara lan tembung
      d.   rasa pangrasane pocapan
35.  Maca geguritan uga kudu nggatekake wiraga, tegese ….
a.  tingkah laku nalika arep maca geguritan
b.  patrap, obahing awak lan pasemon sawise maca geguritan
c.  patrap, sikap, obahing awak lan pasemon nalika  maca geguritan
d.  patrap, sikap, obahing awak lan pasemon sadurunge maca geguritan
36.  Mengkono uga babagan wirasa aja dilalekake amarga wirasa iku ….
a.  kanggo mbedakake apik lan orane geguritan
b.  kanggo nambahi greget anggone maca geguritan
c.  kanggo ngetokake pinter lan orane sing maca
d.  kanggo mbedakake isine geguritan iku sedih, seneng, semangat apa nesu
37.  Prabu Kresna triwikrama dadi buta gedhene ….
      a.   gunungan                      c. sagunung anakan
      b.   watu gunung                  d. tunggang gunung
38.  Saben sasi Mulud aku nonton ing alun-alun.
      a.   gunungan                      c. sagunung anakan
      b.   watu gunung                  d. tunggang gunung
39.  Sesawangan iku yen sinawang saka kadohan nengsemake, bareng dicedhaki njuwarehi.
Sesawangan kang mangkono iku bebasane ….
      a.   gunung                          c. gunungan
      b.   sri gunung                     d. njanur gunung
40.  Lho kok Kadingaren esuk-esuk kok wis tekan kene! Isian kang tepat kanggo nglengkapi ukoro ing dhuwur yaiku ....
      a.   njanur gunung               c. watu gunung
      b.   tunggang gunung           d. karubuhan gunung
41.  Tegese tembung kodrat yaiku ….
      a.   cekelan urip                   c. dikersakake Gusti
      b.   nyambut gawe               d. mulya lahir batin
42.  Sing dadi pigunane gotong royong yaiku  ….
      a.   pikantuk redana
      b.   ngraketake paseduluran
      c.    kanthi nyanyi utawa gegojegan
      d.   wonten pepulihipun saking kang kuwasa
43.  Sepi ing pamrih rame ….
a.   bebarengan                   c. ing gawe
b.   loh jinawi                      d. gumregah
44.  Tangan kumrembyah, ....
      a.   gampang tangine           c. suku melangkah
      b.   saiyeg saeka praya        d. suku jumangkah
45.  Nemoni kabegjan utawa nampa kanugrahan saka Gusti Allah, bebasane ....
      a.   karubuhan gunung
      b.   ngontragake gunung
      c.    Kajugrugan gunung menyan
      d.   katepang ngrangsang gunung
46.  Wong sing melu gugur gunung lumrahe padha seneng atine, buktine ....
      a.   padha tulus atine
      b.   karo nggedumel
      c.    padha nyanyi
      d.   padha telat
47.  Ing pulo Jawa isih akeh ....
      a.   gunung                          c. gunung geni
      b.   gunungan                      d. gunung sepikul
48.  Aku duwe ali-ali mata telu awangun ....
      a.   gunung                          c. gunung geni
      b.   gunungan                      d. gunung sepikul
49.  Pak Warsa nandhang kasusahan gedhe, bebasane ...
a.   karubuhan gunung
      b.   ngontragake gunung
      c.    Kajugrugan gunung menyan
      d.   katepang ngrangsang gunung
50.  Dieletana segara .... sap pitu, yen pesthi jodhone mesthi bakal ketemu.
      a.   gunung                          c. gunung geni
      b.   gunungan                      d. gunung sepikulII.   Soal Uraian

51.   Tulisen lan jelasna apa bae kang kudu digatekake nalika maca geguritan !
52.   Ganepana paribasan, bebasan, utawa pitutur ing ngisor iki !
       a. Tuna satak ....
       b. Holobis ....
       c.   .... loh jinawi
       d.  .... kobet buri
       e.  Rumangsa melu handarbeni, ....
53.   Gawea ukara kanthi tembung ing ngisor iki!
       a.  urip bebrayan
       b.  ada – ada
       c.   dhadhal
       d.  jenjem
       e.  bau suku
54.   Tulisen nganggo aksara latin, tulisan jawa ing ngisor iki!
       a.  g[iykul
    b. k|h~put[
55.   Gawea geguritan kanthi tema “Gotong Royong ing Lingkungan Sekolah”============== x ESpeelSA x =============
============== x esPEELsa x ===========